Huisregels

Aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier:

Let op: voorafgaand aan het betreden van de hindernisbaan dien je het ‘Aansprakelijkheid -en Vrijwaringsformulier’ te ondertekenen. Hierin accepteer je dat er een reële kans bestaat op letsel wanneer je de hindernissen/obstakels betreedt en ga je akkoord met het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor je veiligheid. Sportpark Keep Moving is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, verlies en/of schade aan je eigendommen

Let op: dit is een zeer belangrijk document. Lees het goed door voordat je het ondertekent.

  • Ik accepteer dat er een reële kans is op letsel bij deelname aan de activiteiten.
  • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van de kinderen (leeftijd 2-15 jaar) onder mijn gezag. Ik zorg ervoor dat zij de veiligheidsinstructies lezen, begrijpen en zullen opvolgen zoals aangegeven.
  • Ik verklaar dat als ik niet het ouderlijk gezag heb, ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheid- en vrijwaringsformulier te ondertekenen.
  • In het geval van een ongeluk, verlies of diefstal te wijten aan mijzelf of de kinderen onder mijn gezag, accepteer ik dat Sportpark Keep Moving niet aansprakelijk kan worden gesteld voor direct of indirect verlies, schade en/of letsel voortkomend uit deelname aan de activiteiten (behoudens het geval van ernstige nalatigheid te wijten aan Sportpark Keep Moving).
  • Ik verklaar dat ik niet, noch de kinderen onder mijn gezag, een medische conditie hebben (inclusief zwangerschap) waardoor deelname aan de activiteiten sneller kunnen leiden tot letsel bij mijzelf/zichzelf of anderen. (Bij twijfel graag navraag doen bij de ouder(s)/voogd).
  • Deelnemer verleent bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeld-/ en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar en/of hoorbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden en/of opnamen in (reclame) uitingen van of vanwege derden.
  • Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en de daarbij behorende huisregels van Sportpark Keep Moving 

Naam:

Datum:

Handtekening: