Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN KEEP MOVING SPORTPARK

a. Deze Algemene Voorwaarden Keep Moving Sportpark zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een training zowel in als buiten het sportpark, arrangement die aangeboden en/of verzorgd door Keep Moving.

b. Deze Algemene Voorwaarden Keep Moving Sportpark zijn van toepassing op elke rittenkaart, elk abonnement, elke aanbieding en elk arrangement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een training of vrij trainen in het sportpark.

c. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Keep Moving Sportpark geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

d. Keep Moving kan deze Algemene Voorwaarden Keep Moving Sportpark van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en deze zal Keep Moving tijdig op de site plaatsen. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Keep Moving Sportpark verstrekt.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen Keep Moving en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit online of schriftelijke registratie van een deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een deelnemer een bevestigingsmail.

b. Voor Keep Moving ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat een deelnemer heeft voldaan aan de volledige betaling van het betreffende product.

c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Keep Moving. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.

d. Een overeenkomst tussen Keep Moving en een deelnemer bestaat uit het/de volgende product(en):

 1. 6 maanden abonnement
 2. 10 maanden abonnement
 3. Familieabonnement
 4. Partnerabonnement

Bovenstaande abonnementen geven de deelnemer(s) het recht om gebruik te maken van het sportpark om;

 1. vrij te trainen;
 2. mee te doen met een groepstraining;
 3. mee te doen met een freeruntraining.
 1. Freerunabonnement (6 maanden)

Bovenstaande abonnementen geven de deelnemer(s) het recht om gebruik te maken van het sportpark om;

 1. vrij te trainen;
 2. mee te doen met een freeruntraining.

een arrangement(pakket), 

dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan het betreffende programma.

een dagkaart, 

die de deelnemer het recht geeft om gedurende de overeengekomen datum van opening tot sluiting van het sportpark gebruikt te maken van alle toestellen, behalve op de tijden waarop trainingen worden gegeven.

een groepstraining, 

die de groep het recht geeft om gedurende de overeengekomen tijd en datum (vrij) gebruik te maken van het sportpark.

een oefentraining (groeps- freeruntraining), 

bestaat uit deelname aan een groeps- of freeruntraining.

een rittenkaart, 

die de deelnemer recht geeft op deelname aan, een beperkt aantal, trainingen gedurende de geldigheid van de rittenkaart.

e. Overeenkomsten op basis van een aanbetaling worden in behandeling genomen op grond van     art. 7: 26 lid 2 BW

3. ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN

a. Een offerte is altijd vrijblijvend. Keep moving is gerechtigd om de offerte na 7 dagen te herroepen. 

b. Het product (een oefentraining, een rittenkaart, abonnementen en arrangementen) is persoonlijk en niet overdraagbaar.

c. De producten kunnen niet gecombineerd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

d. De producten hebben geen invloed op elkaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dit in de algemene voorwaarden vermeld staat.

e. Het product (abonnementen en arrangement) is beperkt geldig. De geldigheid staat vermeld in de overeenkomst.

f. Het product (rittenkaart) is oneindig geldig. Als alle ritten gebruikt zijn verloopt de geldigheid. De geldigheid staat vermeld in de overeenkomst. 

g. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een (abonnementen en arrangement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van arrangementen) worden opgeschort. Keep Moving heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Na bewijsvoering krijgt een deelnemer recht op korting op één van de producten, merchandise of services van Keep Moving.

h. Als een deelnemer een abonnement heeft afgesloten, terwijl een deelnemer nog in het bezit is van een geldige rittenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de rittenkaart verbruikt, voordat het abonnement ingaat.

i. Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze merchandise.

j. Een rittenkaart loopt automatisch af. Een rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

k. Een abonnement heeft een geldigheid van de overeengekomen periode. Na afloop hiervan, wordt het abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daar bijbehorende actuele tarieven.

4. ANNULERING ARRANGEMENT

a. Een deelnemer kan een arrangement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het arrangement is gestart. Keep Moving bevestigt de annulering schriftelijk.

b. De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer:
– Annuleren tot meer dan 4 weken voor aanvang van het arrangement: kosteloos;
– Annuleren van 2 tot 4 weken voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;
– Annuleren van 0 tot 2 weken voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.

5. ANNULERING GROEPS-/DAG-/OEFENTRAINING

a. De deelnemer kan een groeps-/dag-/oefentraining alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het arrangement is gestart. Keep Moving bevestigt de annulering schriftelijk.

aa. De annuleringskosten van een groepstraining zijn voor rekening van de deelnemer:
– Annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het arrangement: kosteloos;
– Annuleren van 3 tot 6 dagen voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;
– Annuleren van 0 tot 2 dagen voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.

ab. De annuleringskosten van een dag-/oefentraining zijn voor rekening van de deelnemer:
– Annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het arrangement: kosteloos;
– Annuleren van 3 tot 6 dagen voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;
– Annuleren van 0 tot 2 dagen voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.

ac. De deelnemer die een afspraak schriftelijk annuleert met een gegronde reden, is vrij van de hieraan verbonden kosten. Keep Moving kan bewijs eisen met betrekking tot de reden.

ad. Geronde redenen zijn:

 1. De geboorte van een kind;
 2. Een onverwachts(e) ziekenhuis- bezoek/opname;
 3. De nodige verzorging aan een medebewoner;
 4. Een begrafenis;
 5. Een zware blessure.

6. ONTBINDING ABONNEMENT

a. De deelnemer kan een overeenkomst met Keep Moving ontbinden met een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b.   De deelnemer ontbindt door het ingevulde formulier ‘ontbindingsformulier’ in te vullen en online te zenden naar of persoonlijk over te dragen aan Keep Moving . 

c.   Brengt de deelnemer via de website van Keep Moving een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Keep Moving per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

e.     Ingeval de deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent, ontvangt de deelnemer 70% van de kosten over het resterende termijn.

f.       Na het verstrijken van het termijn van 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een deelnemer om de overeenkomst met Keep Moving te herroepen.

g.      Het recht op herroeping vervalt zodra de deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn 7 dagen is verstreken.

h. Keep Moving behoudt het recht een abonnement te ontbinden bij het geven van 3 officiële waarschuwingen. De ontbinding is voor rekening van de deelnemer.

7. ONTBINDING RITTENKAART

a. De overeenkomst van een rittenkaart kan niet worden herroepen.

a.   De deelnemer kan een overeenkomst met Keep Moving ontbinden met een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b.   De deelnemer ontbindt door het ingevulde formulier ‘ontbindingsformulier’ in te vullen en online te zenden naar of persoonlijk over te dragen aan Keep Moving .

c.   Brengt de deelnemer via de website van Keep Moving een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Keep Moving per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

e.     Ingeval de deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent, ontvangt de deelnemer 0% van de kosten over de resterende ritten.

f. Keep Moving behoudt het recht een rittenkaart te ontbinden bij het geven van 3 officiële waarschuwingen. De ontbinding is voor rekening van de deelnemer.

8. GEBRUIK/BRUIKLEEN VAN DE EIGENDOMMEN VAN KEEP MOVING

a.     Keep Moving verlangt van de deelnemer dat deze de eigendommen van Keep Moving gebruikt waar dezen voor bestemd zijn.

b.     Keep Moving verlangt van de deelnemer dat deze verantwoord omgaat met het trainingsmateriaal en het sportpark van Keep Moving.

c. Als een deelnemer zich niet volgens de instructies en richtlijnen gedraagt, is Keep Moving gerechtigd deze deelnemer uit te sluiten van de (groeps)training vanwege de veiligheid voor elk.

d. Als een deelnemer één (of meer) eigendommen beschadigd van Keep Moving, zal Keep Moving beoordelen aan de hand van het gedrag van de deelnemer(s), voor wie de kosten zijn.

e. De abonnementspas, dagkaart en rittenkaart blijven te allen tijde eigendom van Keep Moving.

f. De deelnemer die gebruik maakt van een abonnementspas, dagkaart en/of rittenkaart neemt de verantwoordelijkheid op zich over het gebruik hiervan.

g. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de abonnementspas, dagkaart en/of rittenkaart dient de deelnemer dit direct mede te delen aan Keep Moving. De hieraan verbonden kosten zijn voor de rekening van de deelnemer.

h. Als een deelnemer merchandise koopt van Keep Moving met overeenstemming van beide partijen, dan wordt dit eigendom van de deelnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

i. Als het ‘NIET BETREDEN’ bord aan het hek van het sportpark hangt, dan is geen enkele deelnemer bevoegd om het sportpark te betreden.

ia. Keep Moving ontbindt de overeenkomst per direct met de deelnemer die het sportpark betreed, terwijl het bord ‘NIET BETREDEN’ aan het hek hangt. Deze persoon kan in de toekomst geen overeenkomst meer sluiten met Keep Moving.

9. (GROEPS)TRAININGEN

a. Een sportactiviteit (groeps)training is te allen tijde blessuregevoelig.

b. Deelname aan een (groeps)training is geheel op eigen risico.

c. Keep Moving verlangt van de deelnemer(s) eerlijkheid over hun gezondheid met betrekking tot blessures en/of letsel.

ca. De deelnemer die voorafgaand aan de (groeps)training letsel en/of een blessure heeft dient Keep Moving hier per direct van op de hoogte te stellen.

cb. De deelnemer die tijdens de (groeps)training letsel en/of een blessure krijgt dient Keep Moving hier per direct van op de hoogte te stellen.

cc. De deelnemer die voorafgaand de (groeps)training letsel en/of een blessure heeft en Keep Moving hier niet van op de hoogte heeft gesteld, kan alsnog uitgesloten worden tijdens de (groeps)training. De gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

d. De deelnemer die tot … dagen na de training last heeft van letsel en/of een blessure dient Keep Moving hier per direct van op de hoogte te stellen.

e. Schade aan de kleding en schoeisel van een deelnemer is geheel voor eigen rekening.

f. Keep Moving behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

10. EIGENDOMMEN EN VEILIGHEID VAN DE DEELNEMER(S)/BEZOEKER(S) (AANSPRAKELIJKHEID)

a. Het betreden van Sportpark Keep Moving is op eigen risico

b. Keep Moving is niet aansprakelijk voor uw eigendommen.

ba. Keep Moving is niet aansprakelijk voor verduistering, verlies of beschadiging van uw eigendommen.

bb. Keep Moving verzamelt de achtergebleven eigendommen en bewaart deze in een ‘gevonden voorwerpen’ object.

c. Keep Moving is niet aansprakelijk voor uw gezondheid, mits Keep Moving dit had kunnen voorkomen. 

d. Deelnemers mogen het sportpark alleen betreden en gebruiken bij aanwezigheid van een instructeur van Keep Moving, tenzij anders is overeengekomen. 

e. Bij trainingen met een instructeur dienen de deelnemers alle instructies correct op te volgen van de instructeur, mits uw conditie in conflict komt met deze instructies. De deelnemer(s) die deze instructies wel opvolgen en een blessure krijgen of zij het conditioneel niet meer aankunnen is dit op eigen risico (de deelnemer schat dit zelf in). Dit punt werkt samen met 8c.

f. Keep Moving verlangt van de deelnemers dat zij, tijdens een (groeps)training op mistige en/of donkere dagen hun eigen verlichting regelen. Geen verlichting is bij voorbaat uitsluiting van deelname.

g. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, is Keep Moving genoodzaakt trainingen af te lassen en het sportpark te sluiten als ‘NIET BETREDEN’.

h. Keep Moving behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training en verzoeken het sportpark te verlaten.

i. Keep Moving kan aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel dat ontstaat door materiaal met gebreken.

j. Volwassenen met kinderen ongeacht de leeftijd zijn aansprakelijk voor deze kinderen (gedrag, oplettendheid, gehoorzaamheid). Tevens geldt dit voor volwassenen met kinderen die onder hun gezag staan, waarvan zij niet de ouder zijn.

11. VERPLICHTINGEN DEELNEMER

a. Deelnemer is verplicht voor aanvang van de activiteit het formulier ‘Huisregels’ door te nemen en hier schriftelijk akkoord mee te gaan. Keep Moving neemt dit formulier in bewaring. In het geval deelnemer niet akkoord gaat met de ‘Huisregels’ is het niet toegestaan deel te nemen aan de activiteit(en).

12. OVERIGE VOORWAARDEN

a.Keep Moving is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s en films te maken, die door haar kunnen worden gepubliceerd, gebruikt voor promotionele doeleinden en/of gebruik door derden. Indien de deelnemer, ouder of voogd hiertegen bezwaar heeft, kan de deelnemer, ouder of voogd dit voor de activiteit aan het deelnemen van de activiteit bij Keep Moving melden.

13. PERSOONSGEGVENENS 

a. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Keep Moving opgenomen in een bestand. Door inschrijving verleent de deelnemer toestemming aan Keep moving tot verwerking en gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Op de verwerking van persoonsgegevens door Keep Moving is tevens het Privacy Statement van toepassing.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Keep Moving 4 all en Sportpark Keep Moving

www.keepmoving4all.nl
www.sportparkkeepmoving.nl